Qualitat aca 2017

veure tots

1 al 0 de  coincidències

Iniciació a la Ofimàtica

imprimir informació

Horari: dimarts de 18:00 a 20:00 hores

Dirigit a alumnes que vulguin un aprenentatge inicial a nivell global de Windows i Office.

La metodologia de treball d'aquest curs és individual i personalitzada, això permet que qualsevol persona pugui accedir-hi independentment de la seva formació, poden escollir tant la data d'inici com la de finalització.

OBJECTIUS

Proporcionar a totes les persones que no han utilitzat mai un ordinador, els coneixements suficients necessaris a fi de poder treballar amb un sistema informàtic i amb els programes Word, Excel i Access a nivell d’usuari.

CONTINGUTS

EL SISTEMA OPERATIU WINDOWS. L’escriptori i configuració. El Menú inici. La barra de tasques. Els programes i els documents. La finestra Mi PC. La carpeta “Mis documentos”. Els accessoris. L’explorador. Els accessos directes. Les operacions amb fitxers. La Paperera de reciclatge. La instal•lació de programes, etc.

EL PROCESSADOR DE TEXTOS WORD. Introducció i conceptes generals. Els menús i l’entorn de treball de Word. Les eines més útils per crear textos i/o documents. Treballar amb paràgrafs. Els formats i les taules. Els formularis. Treballar amb imatges i gràfics. Els tabuladors. Les eines de dibuixar. Imprimir i gravar textos i/o documents. Disseny bàsic de documents.

EL FULL DE CÀLCUL EXCEL. Introducció i conceptes generals. Els menús i l’entorn de treball d’Excel. Conceptes de llibre de treball, full de càlcul, columna, fila i cel•la. Els càlculs i les fórmules més usuals. Donar format a un full de càlcul. Les fórmules i les funcions matemàtiques. Utilitats bàsiques d’un full de càlcul. Diferents dissenys de full de càlcul.

LA BASE DE DADES ACCESS. Concepte de base de dades, taula, camp, registre, formulari, informe, etc. Treballa amb una base de dades ja dissenyada. Introduir, eliminar, cercar i ordenar registres. Els informes. Els autoinformes. Els formularis. Impressió de registres i de informes.