Curs SUBVENCIONAT per treballadors ocupats – Autisme: Atenció a la diversitat

Durada: 30 hores

Data d’inici: 09/10/2019

Data de finalització: 27/11/2019

Horari: dilluns i dimecres de 19:00 a 21:00 hores

DESCRIPCIÓ:

Saber indentificar un nen amb autismes i saber com tractar-lo. Aprendre a orientar als familiars amb un nen amb autisme. Conèixer la varietat de recursos i tècniques per el seu tractament i el seu procés educatiu.

DESTINATARIS:

  • Aderçat prioritàriament a treballadors ocupats que cotitzen en règim general o autònoms. Cal tenir en compte que el dia d’inici del curs s’ha d’estar donat d’alta a la Seguretat Social.
  • Els treballadors desocupats tenen l’accés limitat i no tindran garantida la plaça fins que no es comprovi que no s’excedeix del percentatge m’axim de desocupats permès en cada Pla de Formació.
  • Els treballadors de l’Administració Pública NO poden accedir a aquest Pla de Formació.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

  • Fitxa d’alumne (Annex 1)
  • Fotocòpia de DNI
  • Fotocòpia de l’última NÒMINA o l’últim REBUT d’autònoms
  • DARDO actualitzat, en el cas de treballadors desocupats, i una nòmina antiga on es pugui comprovar el número d’afiliació a la Seguretat Social.

CONTINGUTS:

– Introducció

– Neurodesenvolupament

– Trastorns

– Desenvolupament a les diferents àrees

– Necessitats educatives

– Detecció

– Intervenció