Curs SUBVENCIONAT per treballadors ocupats – IRPF

Formació subvencionada adreçada prioritàriament a persones treballadores ocupades.

Durada: 20 hores

Data d’inici: 01/03/2023

Data de finalització: 29/03/2023

Horari: dimecres de 15:00 a 19:00

DESCRIPCIÓ:

Conèixer l’impost sobre la renda de les persones físiques i les obligacions de l’empresa en relació amb l’impost.

DESTINATARIS

 • Adreçat prioritàriament a persones treballadores ocupades que cotitzen en règim general o autònoms. Cal tenir en compte que el dia d’inici del curs, s’ha d’estar donat d’alta a la Seguretat Social.
 • Els treballadors desocupats tenen l’accés limitat i no tindran garantida la seva plaça fins que no es comprovi que no s’excedeix del percentatge màxim de desocupats permès en cada pla de formació.
 • Els treballadors de l’Administració Pública NO poden accedir a aquest Pla de Formació.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

 • Fitxa d’alumne (annex 1)
 • Fotocòpia de DNI
 • Fotocòpia de l’última NÒMINA o REBUT d’autònoms. Necessitarem també la nòmina o rebut d’autònoms del mes en què es comença la formació.
 • Full DARDO actualitzat, en el cas de treballadors desocupats, i una nòmina antiga on es pugui comprovar el número d’afiliació a la Seguretat Social.

CONTINGUTS:

 • Fet imposable: àmbit material, subjectiu i temporal
 • Rendiments del treball
 • Rendiments d’activitats econòmiques
 • Rendiments del capital i imputacions de rendes immobiliàries
 • Guanys i pèrdues patrimonials
 • Habitatge habitual
 • Liquidació de l’impost, b ase imposable, tarifa, deduccions, tributació conjunta i gestió de l’IRPF