MS EXCEL 2016 BÀSIC

Durada: 25 hores

Data d’inici: 14/02/2024

Data de finalització: 20/03/2024

Horari: dilluns i dimecres de 17:00 a 19:30

DESCRIPCIÓ:

Conèixer i utilitzar el programa informàtic de fulls de càlcul Excel.

DESTINATARIS:

 • Adreçat prioritàriament a persones treballadores ocupades que cotitzen en règim general o autònoms. Cal tenir en compte que el dia d’inici del curs s’ha d’estar donat d’alta a la seguretat social.
 • Els treballadors desocupats tenen l’accés limitat i no tindran garantida la seva plaça fins que no es comprovi que no s’excedeix del percentatge màxim de desocupats permès en cada pla de formació.
 • Els treballadors de l’Administració Pública SI poden accedir a aquest Pla de Formació.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

 • Fitxa de l’alumne (annex 1)
 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia de l’última NÒMINA o l’últim REBUT d’autònoms
 • El full DARDO actualitzat, en el cas de treballadors desocupats, i una nòmina antiga on es pugui comprovar el número d’afiliació a la seguretat social

CONTINGUT:

 • Guardar i obrir fitxers
 • Formats de cel·la
 • Càlculs bàsics
 • Funcions (de cerca i referència, lògiques, financeres, estadístiques, de text i niades)
 • Gràfics
 • Treballar amb varis llibres i fulls
 • Protecció: bloqueig de dades
 • Disseny i impressió